آموزشگاه دانش افزار
مشهد قاسم آباد
تلفن : 05136618594 همراه : 09151030290


حسابدار صنعتی درجه 2 *

ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ درك ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﻲ ( بهای تمام شده )

ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ روش ﺛﺒﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻮاد در دﻓﺎﺗﺮ

ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺛﺒﺖ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد در  ﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﻲ

  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي

ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﺑﺎر در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪی

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻐﻞ:  ﺣﺴﺎﺑﺪار ﺻﻨﻌﺘﻲﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ   ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻻزم ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻋﻬﺪه درك ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، روش ﺛﺒﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻮاد در دﻓﺎﺗﺮ، ﺛﺒﺖ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد در ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﺑﺎر  در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮآﻳﺪ.


آموزشگاه دانش افزار

مشهد-قاسم آباد-بلوار شریعتی-دانش افزار

تلفن : 05136618594   همراه : 09151030290

شرح استاندارد آموزش شغل : 

رایانه کار حسابدار مالی شامل ایجاد دوره مالی و دسترسی کاربران در حسابداری مکانیزه، بکارگیری کدینک حسابداری مناسب با فعالیت شرکت، طبقه بندی حسابهای تفصیلی در نرم افزار، انجام عملیات مربوط به چک های دریافتی و پرداختی، انجام عملیات فروش محصولات و تهیه انواع گزارش های انبار و فروش و... می باشد و با مشاغل حسابداری، حسابرسی، مدیریت و حسابداری فروش در ارتباط است.

آموزشگاه دانش افزار


قاسم اباد بلوار شریعتب حد فاصل چهارراه ورزش و حسابی مقابل بوستان فرهیختگان پلاک1271


05136618594

09151030290

آموزشگاه دانش افزار

مشهد قاسم آباد

تلفن : 05136618594 همراه : 09151030290

 

كاربر گرافيك رايانه اي با Photoshop

 كاربر گرافيك رايانه اي با Photoshop از مشاغل حوزه فن آوري اطلاعات مي باشد. از شايستگي هاي اين شغل ، انجام امور مقدماتي هنرهاي تجسمي،كار با امور اوليه فتوشاپ،كار با لايه ها و styleها ،كار با ابزار هاي فتوشاپ،ترسيم و نقاشي و كار با رنگ , نور و كنتراست تصاوير،كار با channel ها و Mask ها،استفاده از فيلترها و actionها،انجام عمليات چاپ،توليد متحرك سازي و طراحي 3D، طراحي وب،توليد پروژه و راهبري طرح كسب و كار براي كاربر گرافيك رايانه اي با فتوشاپ را مي توان نام برد.اين شغل با مشاغل طراح صفحات Web يا طراحي چند رسانه اي و تصوير سازي , مدير طراحي، مهندس تجزيه و تحليل در ارتباط است.