ضوابط آموزش الكترونيكی(قوانين و مقررات)

1-    مندرجات فرم های ثبت نام بایستی دقیق و صادقانه تكمیل شود.
2-    مسئولیت صحت كلیه مندرجات تكمیل شده فرمهای ثبت نام به عهده شخص داوطلب می باشد.
3-  داوطلب موظف است برنامه های كاری خود را براساس برنامه آموزشی این سامانه تنظیم نماید .
4-    داوطلب موظف است طبق برنامه زمانبندی در دوره كلاسهای عملی و آزمون شركت نماید.
5-  غیبت غیر موجه بیش از 15 در صد كلاسهای عملی (در صورت وجود کلاس عملی دوره های تلفیقی) باعث محرومیت داوطلب از ادامه دوره آموزشی مربوطه، شركت در آزمون و عدم پذیرش در دوره های آتی خواهد شد.
6-  داوطلبی كه در حین دوره آموزشی نسبت به ترك دوره اقدام نمایند، اجازه شرکت در آزمون پایانی را ندارد و گواهینامه به وی تعلق نمی گیرد
7-  داوطلب موظف است كلیه ضوابط و مقررات آئین نامه های آموزشی و انضباطی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور، قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 و ضوابط سایت های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را رعایت نماید. در غیر اینصورت داوطلب خاطی مطابق مقررات مذكور مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
8-  داوطلبی كه با توجه به نظر كمیته انضباطی به سامانه، تجهیزات و ابنیه آموزشگاه خسارت وارد نموده اند موظف به جبران و پرداخت خسارت می باشند.
9-    آموزشگاه هیچگونه تعهدی در قبال ایجاد اشتغال برای افراد آموزش دیده ندارد.


آخرین تغییر: پنج‌شنبه، 21 فروردین 1399، 5:55 عصر