آموزشگاه ارتباط 


درگز - بلوار امام - کوچه بانک ملی - پلاک 10


تلفن 05146220909