آموزشگاه ارتباط


درگز - امام خمینی 23 پ10


تلفن 46220909


آموزشگاه ارتباط 


درگز - بلوار امام - کوچه بانک ملی - پلاک 10


تلفن 05146220909